Спасяване на Черно море

брой 8, юни 2005

Благодарности

Изберете език: EN BG GE RO RU TR UA

Официален бюлетин на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване и
Проект "Възстановяване на екосистемата на Черно море" на Глобалната агенция за опазване на околната среда (ГЕФ)

В този брой:

Към нова Европейска тематична стратегия за опазване и съхранение на морската среда  [>>]

Подкрепа от ЕК за Черноморската комисия [>>]

Черноморската Комисия и ЮНЕП предприемат мерки срещу изхвърлянето на отпадъци в морето [>>]

Изпълнение на Стратегическия план за действие за Черно море гледната точка на България [>>]

Турция изпълнява Стратегическия план за действие за Черно море [>>]

Опазване и вазстановяване на Черно и Азовско море в Украйна [>>]

Авариен план за Черно море към Протокола за сътрудничество в борбата със замърсяването на Черно море с нефт и други вредни вещества при аварийни ситуации [>>]

Сътрудниче9ство между експерти от Черно море и Балтийско море [>>]

Черноморска ГИС [>>]

Украйна - важни събития в управлението на околната среда [>>]

Грузинското черноморие е важно място за зимуване на китоподобни  [>>]

Резултати от проекта EuropeAid 2002 2004 в Руската федерация [>>]

Черноморският "Дворец на раковината" [>>]

Черноморски ден за действие [>>]

Напредък в ИУКЗ в Румъния [>>]

Опазване на Черноборското биоразнообразие и ландшафт [>>]

Международен ден на Черно море: събития за цялата общественост [>>]

От Черно към Синьо: спасеното море[>>]

Международен ден на Черно море: събитие за цялата общественост

Много малко дати в екологичния календар привличат вниманието на обществеността към регионалните усилия в такава разнолика и трудна за управление област, каквато е подобряването на състоянието на Черно море. Това уникално водно тяло се нуждае от много внимание и съвместни усилия за подобряване на ситуацията, които далеч надхвърлят капацитета на местните власти.

През 2004 г. обществеността по крайбрежието на шестте черноморски страни отпразнува за осми път Международния ден на Черно море 31 октомври. Той отбелязва подписването през 1996 г. на Стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море от България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Денят вече е част от живота на 16 милиона хора, живеещи по крайбрежието и има неоспоримо място в календара на събитията, свързани с повишаване ангажираността и общественото участие по въпросите на Черно море.

Започнала с подкрепата на Екологичната програма за Черно море, тази инициатива е поддържана през годините чрез съзнателните усилия на много обикновени хора от регионалните екологични НПО. Сега тя е важна възможност за учители, журналисти, учени, публични фигури и представители на правителството да заявят своите ангажименти към бъдещето на Черно море.

Събитията през миналата година включиха традиционната кампания за почистване на плажовете, която е част от празниците от началото на инициативата. Тя е насочена към младите хора и широката общественост, които имат голям потенциал да поддържат екологичните въпроси на челно място в дневния ред на местните власти и политиците от всички нива. В региона бяха организирани и изложби на детски творби, фестивали и викторини, обществени прояви и предавания в медиите. Състезанието за медии Споделеното Черно море набира скорост след второто си издание миналата есен. Правителствени институции и експерти от държавните и общински служби за околна среда, както и някои фирми обединяват усилията си със зелените активисти и гражданските групи в стремеж за подпомагане подобряването на състоянието на Черно море.

Във всички основни крайбрежни селища в България имаше чествания, които включваха различни институции, правителствени органи и научни организации. Освен традиционното почистване на плажовете и конкурсите за детско творчество, някои официални структури организираха специални събития, насочени към повишаване на обществената ангажираност с проблемите на Черно море. Басейновата дирекция за черноморския район и Институтът по океанология организираха в столицата проява с национално участие за отбелязване на 31 октомври под патронажа на българския представител в Черноморската комисия.

Мрежата на черноморските НПО връчи награди на медиите в специален конкурс и покани обществеността на втори форум на изкуството Морето, околната среда, развитието, като придаде културен щрих на честванията. Младежката секция на мрежата се присъедини към кампанията Да почистим света, като избра да я популяризира на 31 октомври. Фондация Зелен Бургас организира кръгла маса на общинските еколози, озаглавена Екологични проблеми на Черно море и възможности за разрешаването им, с акцент върху въвеждането на устойчиви земеделски практики. В партньорство с Асоциацията на общините, в редица градове по южното крайбрежие беше организиран традиционният ученически конкурс за рисунка, стихотворение и есе, посветени на Черно море.

В Батуми, Грузия Управлението за околната среда и природните ресурси на Автономната република Аджария отбеляза Международния ден на Черно море със семинар, изложба и концерт. Обществото и новото правителство на този район потвърдиха своята решимост за опазване на Черно море. Екологични НПО, учители и ученици взеха активно участие в честванията. Конкурсите за детски творби са се установили като традиция в морските общини.

НПО направиха преглед на видовете дейности по грузинското крайбрежие, както и на видовете проекти, които се изпълняват. Черноморската еко-академия осъществи проект по въпроси на използването на ресурсите в района на национален парк Колхетия. Участниците подчертаха вредните въздействия от неустойчивите риболовни и ловни практики. Центърът за екологично обучение изучава текущото състояние на популациите делфини по грузинското крайбрежие и причините за полетата, в които се наблюдава висока смъртност. Младежки групи като Гурянския младежки ресурсен център и екологични журналисти са традиционни участници в честванията.

НПО от Констанца, Румъния отбелязаха Черноморския ден за действие заедно с партньорите си в опазването на околната среда: училища и университети, културни институции и научната общност. Тазгодишното честване обедини събития на закрито, като конференции и изложби, и типични улични дейности за обществената ангажираност, насочени към широка аудитория. Рециклирането беше акцентът в тазгодишната кампания за 31 октомври на НПО Маре Нострум. Това беше част от поредица дейности, свързани с предотвратяване замърсяването на плажовете с твърди битови отпадъци. Беше изготвен плакат на шестте черноморски езика, с който се призоваваше обществеността да опазва ресурсите и да намали замърсяването по крайбрежието. Традиционният конкурс за детски творби представи гледни точки към екологичните проблеми на Черно море и свързаните с тях социални въпроси. Маре Нострум привлече вниманието и върху въпросите на замърсяване на водите от селското стопанство. Научната общност на Националния институт за морски изследвания (НИМИ) Григоре Антипа и Океанският клуб взеха участие в честването на Международния ден на Черно море при силна подкрепа от медиите.

И в Русия представители на НПО от селищата по крайбрежието отбелязаха Международния ден на Черно море. Честванията в Новоросийск и почистването на плажовете срещнаха активна подкрепа от местните власти и флота.

Участниците изразиха своето безпокойство от проблемите, причинени от пристанищния и сухоземен трафик. Градът се подготвя да стане основното пристанище на Руския черноморски флот. Беше организиран конкурс за ученически съчинения на екологична тематика, като най-добрите сред тях ще бъдат публикувани. За Международния ден на Черно море беше организиран и традиционният конкурс за детска рисунка и плакат в Анапа. Международният ден на Черно море привлече многобройни заинтересовани групи, в това число професионални еколози, представители на обществени екологични организации, участници в младежки организации, публични фигури и журналисти. Както обикновено активен в честванията беше клонът в Сочи на Руското географско дружество със своя морски клуб Александрия. Академията по плаване в Таганрог, Русия включи млади активисти еколози в мониторинга на бреговата ивица. Младежите, представители на местни училища, бяха разделени на две групи и извършиха мониторинг на 8.2 км по североизточния и югоизточния край на залива. Учениците взеха проби от водата и регистрираха състоянието на брега, за да ги сравнят с данните си от предишната година. Участниците отбелязаха, че положителните промени са съвсем малко и направиха планове за прилагане на повече натиск върху общинската администрация, за да се подобри състоянието на плажовете за следващия сезон.

Както обикновено НПО в Турция дадоха гласност на своето безпокойство за екологичната безопасност в Черно море и протоците с оглед нарасналия транспорт на нефт и газ.

Властите, Черноморската комисия и Проектът за възстановяване екосистемата на Черно море обединиха усилия за привличане вниманието на медиите и обществеността в региона към екологичното състояние на Черно море и усилията на международните донори, насочени към възстановяването на това уникално водно тяло. Турската морска асоциация TUDAV, и Турското дружество за опазване на околната среда и влажните зони, както и много други, проведоха кампании за привличане вниманието на обществеността към въпросите на морската и черноморска екология. От екологични платформи по бреговете на Черно и Мраморно море се отправиха призиви за ефективно решаване на съществуващите екологични проблеми с голяма обществена значимост.

Събития, отбелязващи Международния ден на Черно море, се проведоха в цяла Украйна през последната седмица на месец октомври. Общественото внимание до голяма степен беше ангажирано с политическите събития и президентските избори, но традицията на честванията беше спазена. Украинските НПО по крайбрежието проведоха кампании за опазване и възстановяване на влажните зони и си сътрудничиха с международни партньори в обмена на добри практики за управление на влажните зони. Те изразиха своето безпокойство за биосферния резерват Делтата на Дунав и строителството на плавателен канал в тази територия. Украински и руски НПО имат желание да организират съвместна трансгранична регата по крайбрежието на Черно и Азовско море за повишаване на обществената ангажираност с проблемите на морската среда. Те се надяват да осигурят финансиране и да сближат неправителствените общности в двете страни. Институтът по екология южен клон беше основният организатор на честванията.

Николаевският клон на Националния екологичен център на Украйна (НЕЦУ) организира екологичен форум за опазването и възстановяването на Черно море. Поредица от събития, като конкурси и викторини бяха насочени към младите хора и децата. Те повишиха своите познания за Черно море, а интересът им към екологичните въпроси беше стимулиран.

Николаевският клон на НЕЦУ, Клубът за съвместни действия и украинският офис на Мрежата на черноморски НПО взеха участие. Скаутите от Николаев проведоха кампания за събиране на отпадъци от плажа в Южен Буг.

Съвместните усилия на обществеността и правителствата в крайбрежните области могат да дадат шанс на Черно море и на неговото бъдеще.

 

.

Емма Гилева,

Координатор на регионалния офис на Мрежата на черноморските НПО

[<<]    [>>]